Raport dotyczący włączenia hiperbarycznej terapii tlenowej w leczeniu ciężkich przypadków COVID-19

22 lipca 2020

Zespół Programu Marynarki Specjalistycznego Centrum Medycznego

Raporty kliniczne i przedstawione patologiczne wyniki anatomiczne wskazują, że postępująca hipoksemia jest główną przyczyną pogorszenia stanu pacjentów z COVID-19. „Wskaźnik śmiertelności krytycznych pacjentów w WuHan wynosi blisko 60% i staramy się rozwiązać problem niedotlenienia”, -Zhong Nanshan 27 lutego.

HBOT jest najsilniejszą nieinwazyjną terapią tlenową. Na wczesnym etapie 5 przypadków ciężkich i krytycznych pacjentów z COVID-19 było leczonych klinicznie, co udowodniło, że długoterminowy doskonały efekt kliniczny stosowania HBOT w leczeniu niedotlenienia miał również zastosowanie do pacjentów z COVID-19. Efekt HBOT jest lepszy niż wdychanie atmosferycznego wysokiego przepływu tlenu i technik wentylacji mechanicznej. Sugeruje się, aby promować HBOT jako terapię tlenową u pacjentów w stanie krytycznym z COVID-19, co, jak się oczekuje, znacznie poprawi skuteczność leczenia, zmniejszy ciśnienie medyczne i ryzyko infekcji oraz zmniejszy śmiertelność krytycznych pacjentów. Ma to praktyczne znaczenie dla dalszego przyspieszenia zwalczania tej epidemii, osiągnięcia najbardziej skutecznego leczenia i realizacji kontroli zapobiegania infekcjom.

I. Ocena skuteczności HBOT w terapii tlenowej u krytycznych pacjentów z COVID-19

1) 5 krytycznych pacjentów wykazało stałą odpowiedź na terapię tlenową HBOT

Zhong Yangling, dyrektor Oddziału Tlenu Hiperbarycznego w Szpitalu Ogólnym Żeglugi Rzeki Wuhan Yangtze, z powodzeniem przeprowadził leczenie HBOT u 5 pacjentów z COVID-19

(2 krytyczne i 3 ciężkie), co przyniosło znaczące wyniki. Opublikowano opisy przypadków pierwszego pacjenta. Pokazano 5 przypadków analizy klinicznej:

a) Efekt leczenia postępującej hipoksemii u ciężkich pacjentów:

Szybkie złagodzenie objawów niedotlenienia. 5 pacjentów miało wcześniej oczywiste objawy postępującej hipoksji. Po pierwszej sesji HBOT objawy takie jak duszność i ból w klatce piersiowej są zmniejszone. Po drugiej sesji HBOT objawy są zasadniczo złagodzone, a częstość oddechów stopniowo maleje, ale duszność po ruchu powoli ustępuje.

Szybkie dotlenienie. Analiza gazometryczna krwi tętniczej u 5 pacjentów w warunkach oddychania tlenem za pomocą maski tlenowej (5 ~ 8 l / min) przed leczeniem HBOT wykazała, że PaO2 wynosi 37, 65, 60, 78 i 68 mmHg, trend krytycznego nasycenia krwi tlenem przez pacjentów krwi tętniczej palca (SO2). Od 5 dnia SO2 stanowiło nawet 95% średniej dziennej (1). Porównanie z danymi ciała pacjenta przed wykonaniem leczenia HBOT, które należy uznać za dane z ostatniego dnia, SO2 wykazywał znaczący trend wzrostowy z dnia na dzień (pozostały 2). Po leczeniu HBOT SO2 jest wyższe niż 93%, a każde leczenie rozwiązało problem całkowitego niedotlenienia pacjenta. Wskaźnik gazometrii krwi tętniczej znacznie wzrósł (ryc. 2 po prawej).

(fot. 1) Zmiany SO2 pacjentów krytycznych przed i po HBOT (11/2)

(fot. 2) Codzienne zmiany SpO2 oraz analiza gazometrii krwi tętniczej u

5 pacjentów przed i po HBOT

b) Kompleksowy efekt terapeutyczny tlenoterapii HBOT na ciężkich pacjentach

– Odwrócenie stanu ogólnego. Oprócz złagodzenia objawów niedotlenienia u wszystkich pacjentów stan ogólny został znacząco odwrócony. Objawy żołądkowo-jelitowe są zmniejszone i przywraca się apetyt. Ból głowy zniknął, a stan psychiczny poprawił się.

– Poprawione wskaźniki celów klinicznych. Z wyjątkiem znaczących zmian w krwi tętniczej palca i gazowym, różnicowa liczba krwinek, które reagują na funkcję immunologiczną stopniowo odzyskiwał, poprawił się wskaźnik krzepnięcia zaburzenia krążenia obwodowego, poprawiono wskaźniki czynnośći wątroby i uszkodzenie mięśnia sercowego (3).

– Poprawiona patologia płuc. Ponowne badanie CT płuca po leczeniu wykazało, że zapalenie płuc u wszystkich 5 pacjentów uległo znacznej poprawie (4).

(fot. 3) Zmiany funkcji krzepnięcia i nawodnienia sakralnego

u 5 pacjentów przed i po leczeniu HBOT

(fot. 4) Zmiany CT przed i po 4-7 HBOT u 5 pacjentów

2) Mechanizm HBOT terapia tlenowa

Różnica między tlenoterapią HBOT a tlenoterapią pod normalnym ciśnieniem polega na ogół na inhalacji tlenowej pod wysokim ciśnieniem, która w pełni i zasadniczo poprawia wydajność transportu tlenu z zewnątrz do całych komórek tkankowych. Mechanizm HBOT polega na wykorzystaniu fizycznej właściwości gazu. Zwiększyć ciśnienietlenu w środowisku dzięki dużej amplitudzie oraz zmniejszyć zapotrzebowanie na wymianę tlenu i transport w ciele. Osiągnąć najlepszy efekt terapii tlenowej.

Po pierwsze, skuteczniej niż normalne wdychanie tlenu pod ciśnieniem w celu przezwyciężenia zapalenia tkanki płucnej.

Szybkość dyfuzji tlenu pod wysokim ciśnieniem są kilkakrotnie większe niż tlenu o normalnym ciśnieniu, które pokonują przeszkodę wymiany gazowej spowodowaną pogrubieniem zapalenia tkanki płucnej, a ze względu na wyższą rozpuszczalność ilość tlenu rozpuszczonego we krwi wynosi kilkakrotnie przewyższa tlen atmosferyczny, co dodatkowo przezwycięża wpływ stosunku gazowego krążenia krwi.

Po drugie, bardziej skuteczne jest zwiększenie ciśnienia tlenu niż zwiększenie wskaźnika natlenienia poprzez wentylację mechaniczną.

W medycynie oddechowej i krytycznej efektywność tlenowa w klinicznym wspomaganiu oddychania wykorzystuje wskaźnik natlenienia (to stosunek ciśnienia parcjalnego tlenu w tętnicy do ciśnienia parcjalnego tlenu w gazie wdychanym [OI = PaO2 / FiO2 (ciśnienie powietrza / 760)] )) jako ostateczny wskaźnik oceny. Z częściowym ciśnieniem tętniczym tlenu jako celem terapeutycznym, wzór przeliczeniowy [PaO2 = OI × FiO2 (ciśnienie powietrza / 760)]. Technika wentylacji mechanicznej polega na poprawie PaO2 poprzez zwiększenie OI. FiO2 HBOT można zwiększyć o 1,6 ~ 2,8 razy. Można przewidzieć, że PaO2 można zwiększyć o 1,6 ~ 2,8 razy przy niezmienionym OI pacjentów z HBOT, co jest tym samym, co wpływ OI zwiększony o 1,6 ~ 2,8 razy. Skutki OI i leczenia przed leczeniem u 5 pacjentów zostały w pełni zweryfikowane.

W jednym przypadku HBOT zastosowano do odwrócenia niedotlenienia na podstawie braku efektu nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez 2 dni. Technologia HBOT dla pacjentów z inwazyjną wentylacją mechaniczną jest dojrzała i jest rutynowo stosowana w klinicznym HBOT. Dlatego zasugerowano, że zasady selekcji klinicznej są następujące:

(1) leczenie HBOT jest preferowane, gdy wskaźnik natlenienia pacjentów jest znacznie zmniejszony, a naturalne oddychanie jest wyraźne, a wentylacja mechaniczna nie powinna zwiększać wskaźnika natlenienia 1,5 razy;

(2) Gdy poprawa wskaźnika natlenienia podczas wentylacji mechanicznej jest mniejsza niż dwukrotność naturalnego oddychania, sugeruje się zwiększenie codziennego leczenia HBOT na podstawie wentylacji mechanicznej.

Po trzecie, bardziej skuteczny niż ECMO w poprawie poboru tlenu przez komórki tkanek.

Chociaż ECMO przekroczyło funkcje wentylacji i wymiany gazowej w płucach i może całkowicie nasycić Hb, nie jest takdobry jak HBOT w zaopatrzeniu w tlen po stronie tkanki. Rozpuszczony tlen we krwi przekroczył ilość przenoszoną przez Hb, a odległość dyfuzji została znacznie zwiększona, co może względnie pokonać przeszkody krążenia obwodowego spowodowane uszkodzeniem przed niedotlenieniem i / lub zakaźnym stanem zapalnym, a także poprawić wydajność i ilość bezwzględną komórek tkankowych w celu uzyskania tlenu.

Po czwarte, naturalne oddychanie nie powoduje poważnej ingerencji mechanicznej wentylacji dróg oddechowych.

HBOT oznacza, że ​​pacjent jest pod wysokim ciśnieniem. Częstą metaforą różnicy między trybem oddychania a ciśnieniem atmosferycznym jest to, że oddychanie na płaskowyżu jest takie samo jak oddychanie na równinie, co jest oddychaniem naturalnym. W odróżnieniu od wentylacji mechanicznej, ma świetny wpływ na drogi oddechowe, dlatego lekarze i pielęgniarki muszą przez cały czas zwracać na nią uwagę. W przeciwnym razie łatwo jest mieć różne komplikacje, takie jak uszkodzenie dróg oddechowych.

Po piąte, nie ma konfliktu z obecnymi środkami krytycznego leczenia, a tryb + HBOT odgrywa wyraźną rolę w poprawie efektu leczenia.

COVID-19, oprócz przeciwciał i szczepionek, nie ma konkretnego leku. Całe leczenie kliniczne jest zasadniczo leczeniem objawowym i leczeniem podtrzymującym. HBOT nie jest leczeniem etiologicznym

COVID-19, jest objawowym leczeniem niedotlenienia u pacjentów z COVID-19 i stanowi uzupełnienie istniejącej technologii leczenia tlenem. Oprócz HBOT raz dziennie przez 95-120 minut pacjenci otrzymywali również istniejące kompleksowe leczenie na OIOM-ie, w tym otrzymują wentylację mechaniczną. Oprócz HBOT lekarze OIOM-u są nadal odpowiedzialni za codzienne kompleksowe leczenie wyżej wymienionych ciężkich pacjentów. Nie ma konfliktu w technologii leczenia. Przeciwnie, może zapewnić lepsze wsparcie dla innych zabiegów wspomagających.

3) Wyraźne wskazania HBOT do objawowego leczenia niedotlenienia

Po pierwsze, niedotlenienie jest pierwszym wskazaniem do HBOT.

HBOT jest rutynową terapią tlenową w klinicznej opornej na niedotlenienie.

HBOT jest szeroko stosowany w klinice od ponad pół wieku, odkąd po raz pierwszy został zastosowany w leczeniu wspomagającym operacji klatki piersiowej w 1956 r. W Chinach szpitale klasy A są zazwyczaj wyposażone w komory tlenowe i dużą liczbę HBOT różnych choroby są przeprowadzane codziennie, szczególnie w przypadku zatrucia tlenkiem węgla – typowej ostrej anoksji, która stała się kluczowym środkiem leczenia. Z punktu widzenia chorób HBOT ma szeroki zakres wskazań. Jako rutynowe zastosowanie tlenoterapii wskazaniem jest zasadniczo „niedotlenienie”, to znaczy uogólniony i lokalny problem niedotlenienia.

Po drugie, diagnoza anoksji u ciężkich pacjentów z COVID-19 jest jasna

Objawy kliniczne ciężkich pacjentów z niedotlenieniem są wyraźne, wskazanie hipoksemii jest oczywiste, a istnienie niedotlenienia jest oczywiste. We wszystkich wcześniej publikowanych klinicznych publikacjach naukowych na temat COVID-19 wyraźnie widać, że ciągły i postępujący rozwój hipoksemii jest ważnym objawem pogorszenia choroby. W ciężkim leczeniu COVID-19 HBOT stosuje się do objawowego leczenia korekcji niedotlenienia z wyraźnymi wskazaniami.

Efekt terapeutyczny 5 pacjentów był bardzo znaczący, a zarówno subiektywne, jak i obiektywne wskaźniki kliniczne wykazały, że pogorszenie niedotlenienia zostało natychmiast przerwane, a następnie całe ciało wyzdrowiało stopniowo po pierwszym HBOT.

Powyższy mechanizm wykazał, że skuteczność HBOT u 5 pacjentów nie była przypadkowa. Terapeutyczny wpływ HBOT na niedotlenienie jest naukowym podsumowaniem wpływu HBOT na leczenie trudnej do opanowania i opornej na niedotlenienie różnych chorób w długim okresie czasu. Odpowiednie prace naukowe, literatura i prace są nieograniczone. Przewaga HBOT w rozwiązywaniu ciężkiego niedotlenienia u pacjentów z COVID-19 jest wyraźnie naukowa. W przeciwieństwie do nowo opracowanego etapu leczenia lub skuteczności leku jest wciąż na etapie hipotezy naukowej, HBOT nie wymaga weryfikacji badań klinicznych i innych metod tlenoterapii, które zostały zastosowane klinicznie, takich jak wentylacja mechaniczna lub ECMO, może być rozsądnie używany.

Podsumowując, zastosowanie HBOT może zapewnić wyraźne korzyści kliniczne dla problemów patofizjologicznych napotykanych w leczeniu niedotlenienia w ciężkich krytycznych chorobach. HBOT może być stosowany w leczeniu ciężkiego niedotlenienia u pacjentów z COVID-19, który może bardziej skutecznie i kompleksowo rozwiązać problem hipoksemii niż tlenoterapia pod normalnym ciśnieniem (inhalacja tlenowa o wysokim przepływie, wentylacja mechaniczna), w pełni skorygować niedotlenienie tkanek głębokich i znacznie złagodzić ogólnoustrojowe niedotlenienie zapalne, a także ma praktyczne znaczenie kliniczne dla efektów innych metod leczenia (takich jak leczenie podtrzymujące leki)

II. Bezpieczeństwo HBOT w terapii tlenowej u ciężkich pacjentów z COVID-19

HBOT jest znormalizowany i szeroko stosowany klinicznie od prawie wieku. Podstawowe bezpieczeństwo medyczne nie jest tutaj powtarzane. Nacisk kładziony jest na zapobieganie chorobom i ich kontrolę (CDC) związane z chorobami zakaźnymi klasy A. Leczenie HBOT wymaga specjalnego sprzętu i procedur, a pacjenci muszą być przenoszeni w tę i z powrotem z oddziału do hiperbarycznej komory tlenowej. Proces transferu odbywa się w środowisku atmosferycznym i istnieją dojrzałe pomiary CDC bez niemożliwych do pokonania problemów technicznych. Szpital ogólny Wuhan Changjiang stworzył już praktyczną metodę, którą można jeszcze ulepszyć i nie będzie się tutaj powtarzać. Ten artykuł koncentruje się na procesie leczenia HBOT w kabinie tlenowej i ryzyku CDC w dziale tlenu hiperbarycznego.

1). Ryzyko infekcji patogennym mikroorganizmem w kabinie nie jest wyższe niż na oddziale

Po pierwsze, ryzyko wykonania CDC w hiperbarycznej komorze tlenowej jest takie samo jak ryzyko CDC na oddziale infekcji.

Różnica między mikrośrodowiskiem hiperbarycznej komory tlenowej a mikrośrodowiskiem oddziału infekcyjnego stanowi ciśnienie radonu i jest równe różnicy między płaskowyżem a poziomem morza. Personel medyczny jest narażony na mikrośrodowisko komory tlenowej pod wysokim ciśnieniem, intensywność ciśnienia na powierzchni jest równa, a różnica ciśnień nie jest odczuwalna. Sprzęt ochronny również nie ulega deformacji „ściskającej”. Wymagania dotyczące kontroli zakażeń w szpitalu na płaskowyżu nie różnią się od tych na zwykłym terenie. Nie ma wyraźnych różnic w wymaganiach CDC dla różnych obciążeń środowiskowych. Proces leczenia w kabinie hiperbarycznej nie zwiększył znacząco ryzyka CDC w porównaniu z tą samą operacją na oddziale infekcji.

Po drugie, hiperbaryczna kabina tlenowa to zupełnie nowe środowisko wiatrowe.

W procesie HBOT zwykle stosuje się środki „wentylacyjne”. Zawór ciśnieniowy i nadciśnieniowy zawór bezpieczeństwa są otwierane w tym samym czasie. Gdy ilość powietrza wlotowego jest równa ilości powietrza wylotowego, intensywność ciśnienia w kabinie jest gwarantowana na stałym poziomie, a przedmuch powietrza wewnątrz kabiny jest stale aktualizowana. Port wlotowy i wyjściowy powietrza znajdują się po przeciwnych stronach kabiny. Przy ciągłej wentylacji przepływ powietrza w kabinie jest zasadniczo jednokierunkowy, podobny do sali operacyjnej z przepływem laminarnym. Ciśnienie powietrza w rurociągu zmniejsza się stopniowo od źródła do portu wylotowego. Pod gradientem ciśnienia nie ma przepływu wstecznego gazu. Źródła powietrza są filtrowane, ciśnieniowe i rozprężane za pomocą bezolejowego zaawansowanego urządzenia do oczyszczania powietrza, aby zapewnić czyste źródła powietrza

Po trzecie, powietrze oddychane przez lekarzy i pacjentów jest względnie oddzielone wewnątrz kabiny.

Pacjent użył maski systemu Bulding w oddychaniu (BIBS), aby wdychać czysty tlen po wejściu do kabiny. Wydychany gaz przez pacjenta występuje głównie w przewodzie wydechowym tlenu i przepływa jednokierunkowo na zewnątrz. Personel medyczny oddycha powietrzem w kabinie, w zasadzie nie przechodzi przez gaz, którym oddycha pacjent. To jest lepsze niż oddział infekcji.

Personel medyczny podnosi ciśnienie niezależnie. Podczas procesu zwiększania ciśnienia ciśnienie po stronie ciała sprzętu ochronnego jest niskie, a powietrze w kabinie może przedostawać się do strony ciała urządzenia ochronnego wraz ze wzrostem ciśnienia. Hiperbaryczna komora tlenowa jest wyposażona w kabinę przejściową (mała kabina/śluza). Personel medyczny korzysta z niezależnej kabiny w celu zwiększenia ciśnienia, aby uniknąć możliwości przedostania się dużej ilości powietrza z kabiny zabiegowej, w której pacjent jest uważany za skażony obszar, po stronie ciała sprzętu ochronnego. The proces dekompresji jest odwrotny, więc nie ma ryzyka CDC.

Po czwarte, pomiary CDC na oddziale infekcji są stosowane w hiperbarycznej komorze tlenowej i nie jest wymagana dodatkowa ocena.

Hiperbaryczna komora tlenowa jest zarządzana jako oddział dla pacjentów z nowym koronawirusem. Proces dezynfekcji odbywa się pod normalnym ciśnieniem, a metoda i efekt technologii dezynfekcji są takie same. Proces zwiększania ciśnienia odbywa się za pomocą „pełnych systemów świeżego powietrza”, powietrze, którym oddychają lekarze i pacjenci, jest względnie niezależne, a możliwe zanieczyszczenie gazu jest mniejsze niż w przypadku zakażonych oddziałów. Ponadto wymagania CDC dotyczące oddziałów zakażeń mają zastosowanie do zarządzania kontrolą zakażeń, gdy ciśnienie w komorze hiperbarycznej jest względnie stałe.

2). Początkowo opracowano i wdrożono środki Departamentu Tlenu Hiperbarycznego w celu kontroli infekcji

Oddział Tlenów Hiperbarycznych jest obszarem leczenia zakażonych pacjentów. Istnieją jasne zasady i przepisy dotyczące ustalania strefy izolacji oddziału i ochrony personelu pod normalnym ciśnieniem, które mogą stanowić odniesienie. Stworzył również zestaw skutecznych praktyk, które nie zostaną tutaj powtórzone. Kontrolowanie infekcji ma na celu oczyszczenie i sterylizację spalin z wylotu tlenu w systemie BIBS i komorowy wylot dekompresyjny oddechu pacjenta. W związku z tym nie znaleziono produktów w domu ani za granicą do oczyszczania i dezynfekcji spalin w komorze hiperbarycznej. Najpierw przyjęliśmy ścisłe środki kontroli w obszarze otworu wydechowego, aby uniknąć możliwego wpływu wydychanego gazu przez pacjenta na czynności zewnętrzne w obszarze efektywnym. Jednocześnie tymczasowo przyjęto niestandardowe środki dezynfekcyjne, a gazy spalinowe zostały przefiltrowane przez roztwór dezynfekujący, aby dodatkowo zapobiec zanieczyszczeniu spalin do otaczającego środowiska i spowodować rozprzestrzenienie się wirusa. Obecnie dostawca komory hiperbarycznej zakupił sprzęt do oczyszczania gazów medycznych certyfikowany przez odpowiednie władze krajowe w celu modyfikacji. Po instalacji może spełniać normy krajowe.

Podsumowując, hiperbaryczna komora tlenowa to zamknięty system zarządzania gazem z jednokierunkowym przepływem powietrza, pełne systemy świeżego powietrza i oddzielne przewody powietrzne dla personelu medycznego i pacjentów do oddychania. Nie ma nie do pokonania przeszkód technicznych w leczeniu HBOT w przypadku CDC. Oddział Tlenów Hiperbarycznych w Szpitalu Ogólnym Wuhan Changjiang Shipping General Hospital ustanowił kompletne procedury kontroli zakażeń i środki leczenia HBOT pacjentów z nowym koronawirusem oraz przeszedł ocenę działu kontroli zakażeń. Leczenie HBOT u pacjentów z ciężką chorobą przeprowadzono więcej niż 20 razy na wczesnym etapie i żaden lek nie został zainfekowany. Zasadniczo ryzyko zakażenia w komorze HBOT nie jest tak wysokie jak na oddziale. Wczesna interwencja HBOT może ograniczyć stosowanie wentylacji mechanicznej i przyspieszyć leczenie krytycznie chorych pacjentów, a także jeszcze bardziej zmniejszyć ryzyko infekcji dla personelu medycznego.

III. Ocena wykonalności terapii tlenowej HBOT w szpitalu Huoshenshan dla COVID-19

Szpital Huoshenshan będzie ostatnią linią obrony dla COVID-19. Powyższa dyskusja pokazuje, że jest oczywiste, że HBOT może być stosowany w terapii tlenowej u pacjentów z COVID-19, jeśli może wywrzeć swoje znaczenie kliniczne. Ale szpitale Huoshenshan nie są wyposażone w sprzęt HBOT, co jest największym problemem w przypadku HBOT. Biorąc pod uwagę, że leczenie niedotlenienia jest kluczowym i trudnym punktem w obecnym ciężkim leczeniu, praktyczne znaczenie ma dążenie do tlenoterapii HBOT w szpitalu Vulcan. Przedstawiono następujące wstępne sugestie dotyczące wykonalności i postępu dotychczasowego leczenia szpitala Huoshenshan + HBOT.

Krok 1. Przenośne wysokociśnieniowe urządzenia tlenowe są używane na niewielkim obszarze i powstaje podstawowy proces leczenia dostosowany do rzeczywistej sytuacji szpitala Huoshenshan.

Oprócz hiperbarycznej komory tlenowej sprzęt, który może wdychać tlen pod wysokim ciśnieniem, posiada również komorę nurkową do leczenia choroby dekompresyjnej. Wyposażona w wojsko elektryczna komora ciśnieniowa i przenośna komora wysokociśnieniowa mogą również leczyć chorobę dekompresyjną i mogą być wykonywane automatycznie w dobrym środowisku tlenowym w krótkim czasie (120 minut) bez pomocy personelu medycznego.

Uniwersytet wojskowy w Wuhan jest wyposażony w mobilną komorę nurkową (dla dwóch osób) i przenośną komorę tlenową hiperbaryczną. Dlatego hiperbaryczną terapię tlenową można wykonywać na otwartym terenie szpitala. Ta część obszaru jest kontrolowana

zgodnie z zanieczyszczonym obszarem i spełnia wymogi CDC. Zaleca się przeniesienie sprzętu i operatora do szpitala Huoshenshan razem, aby wypróbować leczenie HBOT u 5 krytycznie chorych pacjentów o podobnych schorzeniach. Podstawowe procedury leczenia i procedury CDC obejmują:

(1) Leczenie HBOT: 1,6ATA / 120 minut, ciągłe wdychanie tlenu.

Oczekuje się, że osiągnie efekt tlenoterapii 1,6 razy wyższy niż wskaźnik natlenienia, co jest lepsze niż wentylacja mechaniczna, rozsądne użycie tlenu atmosferycznego, a ogólny efekt terapeutyczny jest znaczący.

(2) Proces CDC leczenia HBOT: Proces CDC hiperbarycznej terapii tlenowej w Szpitalu Ogólnym Wuhan Changjiang Shipping General ma okazało się wykonalne w czasie i można je zoptymalizować i dostosować do rzeczywistego układu Szpitala Huoshenshan.

(3) Plan leczenia awaryjnego HBOT: HBOT używa 1.6ATA, głębokość nurkowania wynosi około 6 metrów, nie jest wymagana dekompresja. Po zmianie stanu pacjenta można go usunąć z komory uciskowej w ciągu 3 minut. To, co musisz zrobić, to przygotować pierwszą pomoc pod ciśnieniem atmosferycznym obok komory tlenowej, a następnie zabrać pacjenta z powrotem na oddział OIOM.

Krok 2. Skoncentruj przenośny hiperbaryczny sprzęt tlenowy wewnątrz i na zewnątrz wojska, aby w jak największym stopniu spopularyzować tlenoterapię HBOT

Po zbadaniu mobilnego systemu wysokociśnieniowego, zdolnego do leczenia choroby dekompresyjnej i połączenia liczby sprzętu wojskowego, wstępne szacunki wskazują, że może on zwiększyć 144 razy dziennie HBOT.

Krok 3. Równolegle rozpoczęto budowę hiperbarycznej komory tlenowej w szpitalu Huoshenshan

Budowa nowego hiperbarycznego systemu komory tlenowej rozpoczęła się w szpitalu Huoshenshan. Po przeprowadzeniu dochodzenia dostawca hiperbarycznego sprzętu tlenowego Wuhan Changjiang Shipping General Hospital może ukończyć instalację i uruchomienie oraz oddać ją do użytku w ciągu 15 dni. Terapia tlenowa HBOT do mechanicznej intubacji tchawicy pacjentów z wentylacją można dalej rozwijać i łączyć z przenośnym hiperbarycznym sprzętem tlenowym, ogólny efekt będzie bardzo znaczący.

Wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, tlenoterapia HBOT ma wyraźne wskazania dla pacjentów z COVID-19, z oczywistymi efektami i bez oczywistych niekontrolowanych zagrożeń bezpieczeństwa. Opracowano środki i procedury kontrolne, aby sprostać przebiegowi leczenia pacjentów z chorobami zakaźnymi klasy A. Ryzyko zakażenia przez personel medyczny nie jest większe niż ryzyko zakażonych oddziałów. Terapia tlenowa HBOT jest szeroko stosowana, a niektóre szpitale są również wyposażone w hiperbaryczną komorę tlenową. Dlatego zdecydowanie zalecamy włączenie HBOT do leczenia COVID-19, aby zapewnić lekarzowi prowadzącemu bardziej skuteczną terapię tlenową. Szpital Huoshenshan, jako ostatnia linia obrony dla nowego poważnego leczenia, stopniowo bada i rozwija tlenoterapię HBOT na dużą skalę, która ma znacznie poprawić skuteczność leczenia, zmniejszyć presję medyczną i infekcyjną oraz zmniejszyć śmiertelnośći.

https://www.ihausa.org/Hyperbaric_oxygen_therapy_in_the_treatment_ofCOVID-19_Severe_Cases.pdf

Zostaw komentarz